Close

Pakuria Circle

List of Revenue Villages(Pakuria)
Sl No Halka Panchayat
1 HALKA 1 KHAJURDANGAL
2 HALKA 2 BASETKUNDI, LAGDUM
3 HALKA 3 MAHULPAHARI
4 HALKA 4 BANIYAPASAR, RAJPOKHAR
5 HALKA 5 GANPURA, PHULJHINJRI
6 HALKA 6 KHAKSA
7 HALKA 7 MONGLABANDH, PAKURIA
8 HALKA 8 TETULIYA, BICHPAHARI
9 HALKA 9 PALIYADAHA
10 HALKA 10 BASANTPUR, BANNOGRAM
11 HALKA 11 DOMANGARIYA, BADASINGHPUR